Odwiedź nasz profil na       Sprawdź dziennik Regulamin dziennika

 


r


 

"Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl"

Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r i realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu z siedzibą w Lipie 31, 05-620 Błędów, której przedstawicielem jest dyrektor szkoły. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty e – mail: korzuch@infoic.pl Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki, realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz nie są udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać przekazane/powierzone innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe uczniów i rodziców są powierzane firmie Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Korfantego 193, 40-153 Katowice w celu prowadzenia e-dziennika. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 roku poz. 650 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198 ze zm.) i jej rozporządzenia wykonawcze oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. Dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) i wizerunek (zdjęcia, filmy) mogą być umieszczane na stornie internetowej szkoły: https://www.psplipie.pl/ oraz fanpage'a prowadzonym na stronie portalu społecznościowego Facebook w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Wizerunek i dane osobowe uczniów przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia zbieranej przez wychowawców. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. problemy zdrowotne, emocjonalne, przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława F iedorowicza w Lipiu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły

Janina Bachowicz

©